Search form

Mark 3:7-8

7-8Ngala barlbayi Jisus karri, marda nanganginmuku kandimuku nangandu. Barlba yali karri barri kanjarri. Ngala yingkamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri. Kajamuku yali jilajba nangandurri yingkananyi yajinanyi, baki yingkananyi yajinanyi. Yingkamuku yali jilajba kulani Jirusalimnanyi, baki Judiyananyi, baki Yidumiyananyi. Yingkamuku yali jilajba bayunguna Kalilinanyi. Yingkamuku yali jilajba langina Dayananyi baki Sayidunnanyi. Yingkamuku yali jilajba karrurrinybananyi bundalnanyi Jurdananyi. Kajamuku yali jilajba nangandurri mijimbangu, mankungangi yalunjali yanybikurri nangangi Jisuskanyi, nanda yaji jali nyulu yabimba. 9Bunundijba yali nangandurri Jisusyurri kajamuku barri. Jululumba yalungki, yalu karrinjankanyi bundu nangandu barri. Baki karuyi nanganginmuku kandimuku Jisuswanyi, yalu wudumbiji muwarda nangangi. Jayalu kuyu muwarda bundu bijalina jali nyulu karrinja nanaba. Jaliyi yalu bunundijba kudanyu barri, jaliyi yalu jululumba Jisus, baki janyulu ngankijba muwardana, baki janyulu milidimba yalunya, ngala nyulu jungku muwardana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index