Search form

Mark 4:10

Wanyingkanyi Muningka Yanybayi Jisus Jangkurr.

10Kamu barri kajamuku yali jilajba nanganbunanyi Jisusnanyi. Wijba yali yalunginkurri barndarri. Ngala nanganginmuku 12 kandimuku yali wambu jungku nangandu Jisusnyina, marda jawuda mili yalundu. Baki yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Miku nurrimi jingkijba nanda jangkurr nganyi yaminyi. Karukiyi nurrunya mili nanamannga jangkurr.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index