Search form

Mark 4:11

11Ngala yanybayi Jisus yinini jangkurr yalungi barri, “Narri jingkijbangka Kud, nyulu marukangka muwa narringi, nyulu lalanbaka narrinya yurrngumba barri. Ngala yingkamukunyi, miku yalimi jingkijba Kud, nyulu lalanbawarr. Baki nanankardi barri muningka ngayu yanyba yalungi, ngayu milidimbiji yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index