Search form

Mark 4:12

12Nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka nanginmukuyngka jala yalu muningka manku ngaki jangkurr. Nayi barri nanda jangkurr, “ ‘Jungkuka yalu yamiyudi, ngala miku yalimi najba ngaki yaji. Jungkuka yalu kuwardayudi, ngala miku yalimi manku ngaki yaji. Jalimi yalu manku ngaki jangkurr, jalimi yalu jingkijba ngaki jangkurr, baki yalimi ngindu muwa, yalu jungunkanyi balki. Yalungkimi yangkalamba yalunbunanyi balkinanyi yajinanyi, baki ngayimi manjamanjamba yalungi balki yaji. Ngala miku yalimi najba ngaki yaji, miku yalimi manku ngaki yaji, baki nanankardi barri miku ngayiyi manjamanjamba yalungi balki yaji.’ ” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index