Search form

Mark 4:15

15Jawuda yami yirrbayi yubalina. Jawuda yalu manku nangangi jangkurr Kudkanyi, ngala yurlwa yalu nanganginkanyi jangkurranyi. Nanda jala yalu yurlwa, yalu barrinani nanda yubal. Nanda yubal jardibirri, baki mikuwali jardijba mama nanaba. Jarrbayi yami yubalina julakimukunyi. Baki nani barri yalu jardibirri kurdulu. Nanda jangkurr jala yalu manku, jawurrbangka nanda jangkurr yalunbunanyi Sayidinwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index