Search form

Mark 4:18-19

18-19Jawuda yami yirrbayi yajina jali jardijba nyilanyila. Jawuda yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Bijal yalu kuyungka nanda jangkurr, ngala kudanyu yalu nulijbangka yingkanyi yajinyi. Nulijbangka yalu kajanyi dungalanyi marda yajinyi. Yalu kuliwijba yajinyi kudanyu barri. Yalu jala kuliwijba yajinyi, yalu barrinani nanda jamba jala jardijba nyilanyila. Nanda daburrul yami jardijbayi mardil, mikuyaji yaminyi. Nani barri yalu jala kuliwijbangka yajinyi, ngala miku yalimi nulijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Jardijba yalu mardil kurdulu nangangi Kudkanyi. Barriwa. 20Jawuda yami yirrbayi kunybana jambana. Jawudawanyi yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Yalu kuyungka nanda jangkurr, baki yalunya kunymambaka yingkamuku, yalu mirnarriykanyi muwa. Jala yalu kunymamba yingkamuku, yalu barrinani nanda kunyba jamba. Nanda karnba jali jardijba kunybana jambana, yingka karnba yami nangangi kaja bijal, yingka karnba yami nangangi kaja, baki yingka karnba yami nangangi kajamirra. Nani barri yalu jala kunymamba yingkamuku, yalu mirnarriykanyi muwa. Yingkamuku yalu jungkuka bijal kunyba, yingkamuku yalu jungkuka kunyba, baki yingkamuku yalu jungkuka kunybamirra.” Barriwa. Nani barri karuyi yalunya nanankanyi jangkurranyi yaminyi Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index