Search form

Mark 4:20

20Jawuda yami yirrbayi kunybana jambana. Jawudawanyi yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Yalu kuyungka nanda jangkurr, baki yalunya kunymambaka yingkamuku, yalu mirnarriykanyi muwa. Jala yalu kunymamba yingkamuku, yalu barrinani nanda kunyba jamba. Nanda karnba jali jardijba kunybana jambana, yingka karnba yami nangangi kaja bijal, yingka karnba yami nangangi kaja, baki yingka karnba yami nangangi kajamirra. Nani barri yalu jala kunymamba yingkamuku, yalu mirnarriykanyi muwa. Yingkamuku yalu jungkuka bijal kunyba, yingkamuku yalu jungkuka kunyba, baki yingkamuku yalu jungkuka kunybamirra.” Barriwa. Nani barri karuyi yalunya nanankanyi jangkurranyi yaminyi Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index