Search form

Mark 4:29

29Jali kunyunyu nanda yami, baki birrirrinja nangka nyulu wudumbikanyi nganinyiwanyi. Baki wudumba nyuli nanda yami jarrkanyi jali bukamba kunyunyu barri. Nanda nganinyi jali nyulu jarrbalamba daburrul yami, nyulu barrinani Kud. Yarrijbayi nangangi jangkurr ngambalandu kurduluna Kudwanyi. Jardijbayi nanda daburrul yami jambana, jardijbayi walkurra karnba yamiyudi. Birrirrinja nangka wudumbikanyi nganinyiwanyi. Baki nani barri mankumankuyi ngambalaka nanankanyi nanganginkanyi jangkurranyi, baki jardijbangka nanda jangkurr ngambalandu kurduluna. Baki baku barri ngambalaka birrirrinja durriykanyi nangangi jangkurr Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index