Search form

Mark 4:32

32Ngala baku barri walajbangka wuju nukunu. Jardijbangka juju barri kingkarri, walkurramirra nanda nukunu. Yabimba yalu jabaka nukununa kingkarrinyina bangani julakimukunyi. Nani barri jardijbangka walkurra nanda bayakarda yami. Barriwa.” Nani barri muningka yanybayi Jisus yalungi. Nanda nukunu yami jali jardijba, waluku nanda kurdalirri kurnda, ngala baku barri janyulu jardijba wunanybala. Nanda barrinani nayi barri. Waluku barri ngawamba kujajarra yali kuyu nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, yali durrijba nangangi yuwa, ngala baku barri mili yali kuyu nangangi jangkurr, baki mili, baki mili yurrngumba barri. Baku yali jungku kajamuku jali yalu kuyu nangangi jangkurr wirdikudukudumukunyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index