Search form

Mark 4:33-34

33-34Nanamanji barri mikukiyanyi yanyba Jisus yurlurrmba jangkurr yalungi muramukuyngka. Yurrngumba nyuli muningka yanyba jangkurr yalungi milidimbikanyi yalunya. Kaja jangkurr nyuli muningka yanyba yalungi. Jali yalu jingkijba yingka jangkurr, baki nyuli yanyba mili jangkurr yalungi barri. Ngala jali nyulu jungku ngawamba yalundu nanganginmukunyina kandimukunyina, baki mili nyuli yanyba yalungi. Yanyba nyuli yurlurrmba jangkurr yalungi, yalu jingkiykanyi nanda jali nyulu muningka yanyba. Barriwa.

Kardimbayi Yunkurr Baki Lakululu Jisuswanyi.

35Nananyina kambana jungkuyi Jisus muwardana ngala nyuli milidimba yalunya. Kamu barri mungarri yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka, “Jangambala birlbirdamba kanja karrurrinybarri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index