Search form

Mark 4:38

38Ngala kulukayi Jisus bunyina muwardana. Kulukayi Jisus nanganginyina kulajbina. Ngankijbayi wabuda muwardana, ngala nyuli yuwajiwa kuluka kalawuyngkurru. Dulaba yali Jisus kandimukunyi. Dulaba yali, baki yanyba yali nangangi. “Milidimbawarr. Miku ninjiyi kuna marrala, ngambalaja ngurrulijba. Marrimbakiyi ngambalanya mardarda.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index