Search form

Mark 5:19

19Ngala jananganjayi Jisuswanyi, “Mikujiyi jilajba ngakindu. Miku. Ngala wijbakiyi nganyinkurri barndarri. Karukiyi yalunya nganyinmuku mungkijimuku, nanankanyi yajinyi jali yabimba Kudwanyi nganyi. Karukiyi yalunya nangangi Kudkanyi, nyuli ngindu muwa nganyi, baki nyuli kunymamba ninya mankanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index