Search form

Mark 5:20

20Baki wijbayi nanda nganinyi. Jilalajba nyuli nananyina yajina. Yidamba nyuli kaja barrawuyabarrawuya, 10 barri. Baki nyuli karu yalunya nanankanyi jali yabimba Jisuswanyi nangangi, jali nyulu jakajba wuwarrmuku nanganbunanyi mankanyinanyi. Baki bukambiju jali yalu manku nangangi jangkurr, baki manmala yali. Kudanyu yali manmala nanankanyi yajinyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index