Search form

Mark 5:3-4

3-4Nyulili jungku nananyina yajina jalili yalu makaba kuyuwana. Kuluka nyulili nanaba. Nyuli mudu kudanyu barri, wuwarrngangi nangandu mankanyina. Yalili kijijba nangangi jalu baki darnyi kurulyudinyi, ngala nyulili dalyamba nanda kurul. Mili yalili kijijba kijbakijbayudinyi, ngala nyulili dalyamba kijbakijba marda. Miku yaliyi kijijba nanda mudu mili. Nyuli ngiruka kudanyu barri. 5Yurrngumba barri kambana baki mungana, nyulili muningka jilalajba nananyina yajina, nyulili muningka kaya, nangkili karlba mankanyi majajayudinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index