Search form

Mark 5:35

35Ngala yuwajiwa yanybayi Jisus jibarrinyi, baki wanbiyayi kudiya nanganbunanyi barndananyi mambukananyi. Jilajba yali nangandurri mambukarri Jayirusyurri, baki karu yali, “Janyba nangki nganyi jandanyi ngilayurru. Janyba nangki. Marda nyulimi miku jilajba nanda milidimbawarr nganyinkurri barndarri. Marda nyulimi wambu jungku, janybangangi nangki nganyi jandanyi ngilayurru.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index