Search form

Mark 5:7-8

7-8Yanybayi Jisus nangangi, “Wuwarr. Walajbakiyi nanganbunanyi mankanyinanyi. Walajbakiyi.” Ngala kayayi nanda mudu nganinyi. Kudanyu nyuli kaya, “Ninji barri jandanyi nangangi Kudkanyi. Wanyimba janinji ngaki. Badajba kuna ninji nanginkurri daji ngana. Nanankanyi kuna ninji jilajba nanginkurri.” Nani barri nyuli kaya nangangi Jisuskanyi. Barriwa. 9Ngajakayi nanda mudu nganinyi Jisuswanyi, “Wanyi nganyi niji.” Baki jananganjayi nganinyiwanyi, “Ngaki niji Kaja, kajangangi nurru wuwarrmuku kalawuyngkurru mankanyina.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index