Search form

Mark 6:2

2Ngala nyuli Sadidi, baki ngankijbayi Jisus jurjina, baki nyuli milidimba yalunya nanganginmuku mungkijimuku kajamuku barri. Jali yalu manku nangangi jangkurr, baki manmala yali. Manmala yali, baki yanyba yalungki, “Yanka nyuli jingkijba nanda jangkurr. Yanka nyuli jingkijba milidimbikanyi marda kunymambikanyi yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index