Search form

Mark 6:21

21Nanda jibarri Yirudayis, kulunganja nangangi wurrumbarra. Nyuli kunyba kajurrawarr nanda wurrumbarra. Yabimbayi walkurra wangarr Yirudwanyi. Kajamuku mambukamuku Kubaminkanyi, yali jungku nangandu marda mambukamuku yalungi yilarranyi, marda malbumalbu nanankanyi yajinyi. Jarrba yali mama nangandu, ngaraba yali yaji marda. Yabimba yali jarrkanyi yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index