Search form

Mark 6:3

3Miku nyulimi mambuka. Muningka nyulu jungkuka barrinani ngambala. Miku nyulimi mambuka milidimbikanyi yaji. Nyulu nanda, jalili nyulu muningka yabimba barrawu wabula. Nyulu kulunganja nangangi Marikanyi. Baki kaja bababanyamba nyulu yalunya nayiba, Jayims, baki Jusib, Judas baki Sayimin. Marda jibarrimuku bababanyamba nyulu yalunya, yalu jungkuka nanginyina yajina marda.” Nani barri yalungki yanyba nangangi. Miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr mungkijimukunyi nanganginyina yajina. Yurlwa yali nanganginkanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index