Search form

Mark 6:30

Wajbayi Kajamuku Mamanyi Jisuswanyi, 5000.

30Waluwa barri manjijbayi yalunya kandimuku Jisuswanyi, yalu milidimbiji nangangi yaji. Barlba yali, baki milidimba yalunjali. Baki baku yali wijba nangandurri Jisusyurri. Karu yali Jisus bukamba nanankanyi yajinyi jali yalu yabimba, baki jali yalunjalu milidimba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index