Search form

Mark 6:4

4Yanybayi Jisus yalungi, “Nanda jala yanybaka jangkurr nangangi Kudkanyi, nyulu jilalajbangka nanaba yajina. Nyulu yanymimbaka jangkurr yalungi Kudkanyi, baki yalu kuyungka nanda nangangi jangkurr. Ngala jala nyulu jungkuka nanganginyina yajina, jala nyulu yanybaka jangkurr nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka, baki miku yalimi kuyu nangangi jangkurr. Yalu yurlwangka nangangi nanganginkanyi jangkurranyi. Baki nani barri narri marda. Narri ngakinmuku mungkijimuku, ngakinmuku bababanyamba ngayu narrinya, ngala miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Nganarri jingkijba yurrngumba wabulinyi, ngala narri yurlwangka ngaki, ngakinkanyi jangkurranyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index