Search form

Mark 6:6

6Manmalayi Jisus, jali yalu miku kuyunkanyi nangangi jangkurr. Manmala nyuli kudanyu barri yalungi. Baki mili jilalajbayi Jisus. Yidamba nyulili kaja barrawuyabarrawuya, bakili nyulu milidimba yalunya jangkurranyi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index