Search form

Mark 6:7

Manjijbayi Yalunya Jisuswanyi, Yalu Milidimbiji Yaji.

7Yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka. Yanyba nyuli yalungi. Baki manjijba nyuli yalunya, kujarra nayiwa, kujarra nayiwa, baki kujarra nayiwa. Nani nyuli manjijba yalunya nanankurri barrawuyabarrawuyarri. Karuyi yalunya Jisuswanyi, yuku jayalu jakajba wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index