Search form

Mark 7:24

Kuyu Nyuli Jangkurr Jisuskanyi Jibarriwanyi.

24Barlbayi Jisus nanamunanyi yajinanyi. Barlba nyuli yingkayurri yajiyurri. Barlba nyuli langki bundu nanankuyanyina barrawuyabarrawuyana, niji Daya marda Sayidun. Ngankijbayi Jisus barrawuna, baki jungku nyuli nanaba. Nulijba nyuli jungunkanyi karda nanaba barrawuna nyuluman, ngala miku. Wakaramba yali Jisus nananyina barrawuna yingkamukunyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index