Search form

Mark 7:29

29Baki nyuli jananganja jibarri Jisuswanyi, “Mirnarrijba ngayu muwa nanankanyi jangkurranyi jali ninji yanyba. Kudanyu barri nganinji jingkijba, yuku ngayu yabimba ngiruka yaji. Jangayu kunymamba nanda nganyi ngila. Wijbakiyi wayka barndarri ngilayurri. Nanda wuwarr barlbayi nanganbunanyi mankanyinanyi. Mikuyaji wuwarranyi nanaba ngilana mankanyina.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index