Search form

Mark 7:32

32Kuyu yali nganinyi nangandurri Jisusyurri jawudawanyi. Nanda nganinyi, nyuli mudu kuwarda. Miku nyuliyi manku yaji. Baki nyuli balki janyi. Miku nyuliyi yanyba jangkurr kunymamba barri. Nyuli balki janyi. Yalu jali yalu kuyu nanda nganinyi nangandurri Jisusyurri, ngajaka yali Jisus, nyulu marrimbiji nanda nganinyi kulaji marniyudinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index