Search form

Mark 7:36

36Wijbayi Jisus yalundurri muramukuyngkurri, baki jirrinyba nyuli yalunya. Maramaramba nyuli, “Miku narriyi karu yingkamuku nanginkanyi nganiyngkanyi, jali ngayu kunymamba. Miku narriyi karu.” Nani barri nyuli jirrinyba yalunya, ngala miku yaliyanyi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Barlba yali, baki karu yali yingkamuku. Jali mili jirrinyba yalunya, miku karunkanyi Jisuswanyi, baki mili yali karu yingkamuku, nyuli kunymamba nanda nganinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index