Search form

Mark 8:1

Wajbayi Kajamuku Mamanyi Jisuswanyi, 4,000 barri.

1Marndakaja barri mili yali jilajba nangandurri Jisusyurri walkurra muramuku. Jungku yali nangandu murrkana kambana. Bukamba yali nanda mama jali yalu kuyu yalundu, ngala mili yali jungku nangandu, mikuyaji mamanyi. Kayayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka. Badajba yali, baki yanybayi Jisus yalungi,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index