Search form

Mark 8:12

12Wirnngalijbayi Jisus kudanyu barri. Ngindu nyuli muwa yalungi jali yalu balanja Jisus. Baki yanyba nyuli yalungi, “Narri jala narri jungku nayimanji barri, wanyingkanyi nganarri ngajaka ngayu yabimbiji mili ngiruka yaji narringi. Narri najbayi nanda ngiruka yaji jali ngayu yabimba, ngala miku narriyi jingkijba yaji. Miku nganarriyi jingkijba, jali manjijba ngana Kudwanyi. Ngala miku barri. Miku ngayiyi yabimba mili ngiruka yaji narringi. Miku.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index