Search form

Mark 8:27

Jisus Nyuli Krayis.

27Baku barri mili yali jilajba langki, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali langki nanankurri yajiyurri bundu nananyina barrawuyabarrawuyana, niji Sisariya Bilibayi. Ngala yali jilajba yubalina, baki ngajaka nyuli nangangi kandimuku Jisuswanyi, “Wanyingkanyi yalu yanybaka ngaki. Wanyi ngayu. Wanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index