Search form

Mark 8:31

Yanybayi Jisus Janybikanyi Nangka.

31Nanamunanyi barri milidimbayi yalunya kandimuku Jisuswanyi. Karu nangki yalungi, “Ngayu Buwanya Bukambijuyngka. Ngayu karungka narrinya, jayalu yabimba kiji ngaki, nanamukunyi mambukamukunyi, baki malbumalbuwanyi jurjkanyi baki milidimbawarrmukunyi yuwanyi. Jayalu yabimba kiji ngaki. Janganjalu manjijba janybiji ngaka. Jangaka janyba, ngala baku barri kujarraka barndayka, jangayu mili wankijba barri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index