Search form

Mark 8:32

32Nani barri nyuli yanyba yurlurrmba jangkurr. Ngala nanangini kandiwanyi Bidawanyi, nyuli kuyu Jisus danbiyurri, baki yanybayi Bida nangangi Jisuskanyi, “Mikujiyi yanyba nanda jangkurr, yalu yabimbikanyi kiji nganyi, marda janybikanyi nganyingka. Mikujiyi yanyba nani barri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index