Search form

Mark 8:36-37

36-37Mankumanku narringka nganiyngkanyi jirdi kajanyi yajinyi. Mirnarrijba nyulu muwa nanganginkanyi yajinyi. Ngala warriyaluku. Mankumanku nangka nanganginkanyi yajinyi, ngala miku nangkimi mankumanku nangangi Kudkanyi. Nangangi yaji jirrinyi nangangi, ngala miku nyulu Kud jirrinyi nangangi. Jalija nangka janyba, baki miku janyulu mili wanka jungku. Mikuwali nanganginyi yajiwanyi mili wankamba nanda nganinyi. 38Kajamuku yalu balkimiku. Yalu yurlwangka nangangi Kudkanyi. Yalu yabimbaka balki yaji nangangi Kudkanyi. Yalungka yangkalamba nanganbunanyi yuwananyi Kudkanyi. Nani barri yalu balkimuku. Ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangayu walkurra mambuka barrinani Buwakanya Kud. Baku barri jangayu wijba. Jangayu wijba kingkarrinya, baki nanamuku Yanjilmuku, jayalu jilajba ngakindu. Jaliyi narri yurlwa ngaki nanijba barri, jaliyi narri manyirru ngaki baki ngakinkanyi jangkurranyi, baki jangayu yurlwa narringi, jangayu manyirru narringi jalija ngayu wijba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index