Search form

Mark 9:10

10Baki yali ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Miku yaliyanyi karu yingkamuku nanankanyi jali yalu najba dungalana. Ngala yililikajba yalungki nanganginkanyi jangkurranyi, janangka janyba, baki janyulu baku mili wankijba. Yililikajba yalungki nanankanyi jangkurranyi, mikungangi yaliyanyi jingkijba nanda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index