Search form

Mark 9:12

12Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Yuku barri. Yanybayi Kud najana. Yanyba nyuli nayi, ‘Waluku barri janyulu badajba. Janyulu badajba nanda barrinani Yalayija. Janyulu badajba karunki yalunya kunybanyi jangkurranyi, baki janyulu kunymamba bukamba yaji. Janyulu karu yalunya, marda yalimi ngindu muwa, yurlwangangi yalu nanankanyi yuwanyi Kudkanyi. Waluku barri janyulu badajba, baki baku barri badajbaja nanda yingka, Buwanya Bukambijuyngka. Janyulu badajba bayngkani nangandu nananyina barrinani Yalayija. Jayalu yurlwa nangangi, jayalu linjumba nangangi mankanyi.’ Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index