Search form

Mark 9:13

13Ngala ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Nanda nganinyi barrinani Yalayija, ngala nyuli badajba yalundurri, ngala yali yurlwa nangangingangi. Yali linjumba, yali kurdanba, barrinani yanybayi najana Kudkanyi, jayalu yabimba yaji nangangi.” Barriwa. Nani barri yanybayi Jisus yalungi, ngala yali karrala wayka dungalananyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index