Search form

Mark 9:14

Jakajbayi Wuwarr Jukananyi Jisuswanyi.

14Karrala yali kula wayka jambarri, Jisus marda kandimuku nangangi. Wijba yali yalundurri, yingkamukuyngkurri kandiyurri yalungi. Walkurra muramuku yali jungku nanaba yalundu kandimukunyina, marda kudiya jali yalu milidimbawarrmuku yuwanyi. Jakakajba yalungki kandimuku marda milidimbawarrmuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index