Search form

Mark 9:2

Yangkalamba Nangki Jisus.

2Baku barri 6 kambana, kirrijba yali dungalana, Jisus marda murrku nanganginmuku kandimuku, Bida marda buwakula Jayims baki Jun. Kirrijba yali juju kingkarri yundurrinybana dungalana yaluman. Jali yalu jungku nanaba yundu, baki yangkalamba nangki Jisus. Mankanyi nangangi bilirrbayi barrinani kamba, jali nangka yangkalamba Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index