Search form

Mark 9:31

31Baki milidimba nyuli yalunya kandimuku nangangi. Yanybayi Jisus yalungi, “Jawudawanyi, janganjalu wudumba Buwanya Bukambijuyngka. Janganjalu marrimba, baki janganjalu kurdanba. Jangaka janyba, baki baku barri jangayu wankijba mili. Kujarraka barndayka jangayu mili wankijba barri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index