Search form

Mark 9:33-34

Wanyi Jungkuja Walkurra Mambuka.

33-34Mili yali jilajba Jisus baki kandimuku. Jilajba yali karri Kabirnayumyurri. Ngala yali jilajba yubalina, baki jakakajba yalungki kandimuku. Kardarda yalungki jakakajba, wanyi yalungi mili walkurra yingkamukuyngka. Wanbiya yali barrawuyabarrawuyana, baki ngankijba yali barrawuna. Ngala yali jungku nanaba, baki ngajakayi yalunya Jisuswanyi, “Wanyi nanda jangkurr jali narringka yanyba yubalina. Wanyi nanda jangkurr.” Barriwa. Ngala miku yaliyanyi jananganja Jisus. Karda yali jungku, manyirrungangi yali nanankanyi yalunginkanyi jangkurranyi. 35Jungkurrijba nangki Jisus, baki yanyba nyuli yalungi kandimukuyngka 12kanyi, “Jaliyi ninji nulijba jungunkanyi walkurra mambuka, baki marda nganyingkimi bayakardamba. Marda ninjimi waki yalungi yingkamukuyngka.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index