Search form

Mark 9:38

Wanyinmuku Yalu Ngambalangi Kandimuku.

38Baku barri yanybayi kandi, niji Jun, nangangi Jisuskanyi. Yanyba nyuli, “Milidimbawarr. Najba nurri nganinyi jakaykurri wuwarr mankanyinanyi. Jakajba nyuli wuwarr nijarriykanyi ninya niji. Ngala miku nyulimi kandi ngambalangi, baki kurrkunba nurri nanda nganinyi. Karu nurri, marda nyulimi miku jakajba wuwarr, mikungangi nyulimi kandi ngambalangi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index