Search form

Matthew 1:12-16

12-16Nanamanji barri jali jungku Jiyuyakin walkurra mambuka yalungi Jumukuyngka, baki yingka nyuli walkurra mambuka yalungi jalili yalu jungku yingkana yajina juju karru. Nanangini yingkawanyi nyuli daba yalunya Jumuku. Daba nyuli wakara, baki kuyu nyuli yalunya nanganginkurri yajiyurri, juju karru, niji Babilun. Marrimba nyuli yalunya nanganginyina yajina yurrngumba barri, baki janyba yalungki kudiyamuku. Ngala baku barri juju nanamuku yingkamuku yali wijba bayungu yalunginkurri yajiyurri. Nanda Jiyuyakin, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Jiyaldil. Baki nanda barri Jiyaldil, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Sirubabil. Baki nanda barri Sirubabil, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yabiyud. Baki nanda barri Yabiyud, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yiliyakim. Baki nanda barri Yiliyakim, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yasurr. Baki nanda barri Yasurr, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Saduk. Baki nanda barri Saduk, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yajim. Baki nanda barri Yajim, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yiliyud. Baki nanda barri Yiliyud, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yiliyasarr. Baki nanda barri Yiliyasarr, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Madan. Baki nanda Madan, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Jakub. Baki nanda barri Jakub, nangangi jandanyi, niji nangangi Jusib. Nanda barri Jusib, nyuli nawinganja nanankanyi jibarrinyi, niji Mari, jali ngardanganja nangangi Jisuskanyi. Nanda Jisus, yingka niji nangangi Krayis, barrinani “nanda jali yarrijba Kudwanyi wankambawarr.” 17Nani barri yali jungku nanamuku wankalamuku yurrngumba nanankurri jali nangka binandaba Mari bardardanyi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index