Search form

Matthew 1:2-6

2-6aNanda wankalanyi Yabrayam, nangangi jandanyi nganinyi niji nangangi Yayisak. Baki Yayisak barri, nangangi jandanyi nganinyi niji nangangi Jakub. Baki nanda Jakub, kajamuku nanganginmuku jandanyimuku nganinyimuku, ngala yingamali nangangi niji Juda. Baki nanda Juda, nangangi maninganja, niji barri Tamarr, kujarra bulangi jandanyiwuya nganinyiwuya, niji bulangi Biris, baki Sira. Baki nanda Biris, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yisrun. Baki nanda Yisrun barri, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Ram. Baki nanda Ram, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yaminadab. Baki nanda Yaminadab, nangangi jandanyi nganinyi niji nangangi Najun. Baki nanda Najun barri, nangangi jandanyi nganinyi niji nangangi Salmun barri. Baki nanda Salmun barri, maninganja nangangi niji Rayab. Bulangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Buwas. Baki nanda Buwas, nangangi maninganja barri, niji nangangi Rud, baki bulangi jandanyi nganinyi barri niji nangangi Yubid. Baki nanda Yubid jandanyi nganinyi barri, nangangi niji Jisi. Baki nanda Jisi, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Dayibid barri. Nanda Dayibid, nyuli walkurra mambuka nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka Jumukuyngka. Maruka nyuli muwa nangangi Kudkanyi. Kudanyu nyuli durrijba nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Jungku nyuli yurlurrmba nangangi barri. Nani barri yali jungku nanamuku wankalamuku. Barriwa.

6b-11Baki nanda Dayibid, nangangi maninganja, niji nangangi Bajiba. Nanda jibarri Bajiba, nanda waluwinyi nawinganja nangangi, niji nangangi Yuraya, ngala kuyuyi jibarri Dayibidwanyi jali nangka janyba nanda waluwinyi nawinganja nangangi. Nanda Dayibid, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Sulumun. Baki nanda Sulumun, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Riyubuwam. Baki nanda Riyubuwam, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yabija. Baki nanda Yabija barri, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yasa. Baki nanda Yasa, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Jiyusabad. Baki nanda barri Jiyusabad, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Jiyuram. Baki nanda barri Jiyuram, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yusiya. Baki nanda barri Yusiya, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Judam. Baki nanda barri Judam, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yayas. Baki nanda barri Yayas, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yisikiya. Baki nanda barri Yisikiya, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Manasa. Baki nanda barri Manasa, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Yamun. Baki nanda barri Yamun, nangangi jandanyi nganinyi, niji nangangi Jusiya. Baki nanda barri Jusiya, jandanyimuku nangangi nganinyimuku, yingamali nangangi niji Jiyuyakin. Nani barri yali jungku nanamuku wankalamuku. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index