Search form

Matthew 1:20

20Ngala mankumanku nangki Jusib nani barri, baki manjijba Yanjil nangandurri Kudwanyi. Buwarrajimbayi yaji Jusibwanyi, baki najba nyuli Yanjil jali yanyba nangangi. “Ninji Jusib, ngani wankalanyi nijanganjinyi, nangangi niji Dayibid. Mikujiyi marrala yajinyi. Marda ninjimi kuyu nanda wurrumbarra Mari nganyingkanyi maninganjanyi. Ngawukuku nyulu, ngala miku nyuliya kuluka yingkana nganinyina, miku nyuliyanyi jungku balkina yuwana nangangi Kudkanyi. Manjijba Kudwanyi nangangi Kunyba Ngarndu nangandurri, baki nanankardi nyuli ngawukuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index