Search form

Matthew 1:23

23“Janyulu ngawukuku wurrumbarra, ngala mikukiyanyi kuluka yingkana nganinyina. Janyulu ngawukuku, baki janangka birnandaba jukanyi. Jayalu nijarrijba nanda bardarda Yimanyuwil.” Nanda niji Yimanyuwil, nanda Ju yanyi barrinani “Jungkuka Kud ngamandu.” Nayinda wankalanyi jangkurr wurrumbarranyi, yanybaka nanankanyi Marinyi, jali jungku juju bayngkani. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index