Search form

Matthew 10:1

Nanganginmuku Kandimuku.

1Baku barri kayayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka, nyuli yanybikanyi yalungi. Yali 12 barri nganinyimuku. Yanyba nyuli yalungi, “Ngayu jirrinyba narrinya. Janarri jilalajba lukuluku. Ngayu yabimbaka narrinya ngiruka narri yabimbikanyi ngiruka yaji. Janarri kunymamba yalunya jala yalu lunji jirdi yinini yinini ngalyanyi. Janarri kunymamba yalunya. Janarri jakajba wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi. Ngayu yabimba narrinya ngiruka jakakaykanyi wuwarr, baki kunymambikanyi yalunya.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index