Search form

Matthew 10:10

10Miku narriyi kuyu bindawarra narrindu ngajakankanyi yingka dungalanyi yarriykanyi dungala bindawarrana. Miku narriyi kuyu yingka mili jumbala, miku yingka mili jabunungkaji, miku yingka mili ridiridi janarri kuyu. Narri wakingka nangangi Kudkanyi. Janyulu nyulu lalanba narrinya. Nanamuku jalija narri kunymamba yalunya, marda yalimi wajba narrinya yajinyi. Nani barri marda yalimi lalanba narrinya jala narri milidimba yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index