Search form

Matthew 10:15

15Baku barri, janyulu karrinjarrijba yalunya bukambiju walu nangandu Kudwanyi. Janyulu karrinjarrijba yalunya barrinani kurdusnyina. Nanamanji barri janyulu yanyba yalungi balkimukuyngka jalili jungku nananyina barrawuyabarrawuyana. Janyulu yanyba yalungi, ‘Narri jungkuka balkimuku. Miku narriyanyi kandimba ngakinmuku kandimuku, jali ngayu manjijba narrindurri. Miku narriyanyi manku yalungi jangkurr ngaki. Nanankardi barri jangayu yabimba kiji narringi. Janarringka janyba yurrngumba. Nanamuku wankalamuku jalili jungku nanawuyanyina yajina, niji Sudum baki Kumurra, yali balkimuku, ngala narri barri narri balkimirra. Janarringka narringka janyba yurrngumba barri.’ ” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index