Search form

Matthew 10:24-25

24-25Nanda jala yingkawanyi milidimbaka, miku nyulimi walkurra, ngala nanda nangangi milidimbawarr, nyuli mili walkurra nangangi. Nanda jala nyulu milidimbaka yingkawanyi, marda nyulimi mirnarrijba muwa, jala nyulu bayakarda nganinyi. Nanda wakiwarr, miku nyulimi walkurra, ngala nanda nangangi mambuka, nyulu mili walkurra nangangi. Baki nanda wakiwarr, marda nyulimi mirnarrijba muwa jala nyulu bayakarda nganinyi. Baki nani barri ngayu narringi mambuka, baki narri ngaki wakiwarrmuku. Yalu yabimbaka kiji ngaki, baki jayalu yabimba walkurra kiji narringi. Yalungka yanyba ngaki, ngayu mambuka yalungi wuwarranyi, baki nani barri jayalungka yanyba narringi, narri wuwarrmuku marda. Barriwa.

Miku Janarri Marrala Yalungi.

26Marda narrimi miku marrala yalungi yingkamukuyngka, jalija yalu yabimba kiji narringi. Nanijba barri miku narrimi jingkijba bukamba yaji, ngala baku barri janyulu minimba narrinya bukamba yajinyi Kudwanyi. Janyulu minimba narrinya yalungi nanamukuyngka jala yalu kunybamuku, baki nanamukuyngka jala yalu balkimuku. Janyulu minimba narrinya yalungi. Miku yaliyi ngadijba nanganbunanyi Kudnanyi. Nanankardi barri marda narrimi miku marrala yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index