Search form

Matthew 10:26

Miku Janarri Marrala Yalungi.

26Marda narrimi miku marrala yalungi yingkamukuyngka, jalija yalu yabimba kiji narringi. Nanijba barri miku narrimi jingkijba bukamba yaji, ngala baku barri janyulu minimba narrinya bukamba yajinyi Kudwanyi. Janyulu minimba narrinya yalungi nanamukuyngka jala yalu kunybamuku, baki nanamukuyngka jala yalu balkimuku. Janyulu minimba narrinya yalungi. Miku yaliyi ngadijba nanganbunanyi Kudnanyi. Nanankardi barri marda narrimi miku marrala yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index